Lưu ý: Việc xác định giờ sinh của chúng tôi đôi khi khiến quý vị thắc mắc, nếu ai biết về Bát Môn Thần Khóa thì mới hiểu tại sao. Ví dụ tháng 3 âm lịch mà lúc 15h30 thì chính xác là giờ Mùi, nếu ai không biết thì sẽ cho là giờ Thân.

Phép "Cân Xương Đoán Số" là phép xem vận mạng một cách ngắn gọn trên cơ sở quy đổi năm sinh, tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh thành một số lượng chỉ nhất định. Phép xem này chỉ nên dùng để tham khảo.